تلفن تماس

آدرس

تهران ، فرودگاه امام خمینی ، ترمینال بار ، دایره فریت بار و صادرات ، مجموعه تهران ایرفریت

تلفن تماس

tehranairfreight@gmail.com